top of page

Terms and conditions

Allmänna villkor

1. Så fungerar tjänsten

1.1 Allmänt
Schartman Group AB  (nedan, Schartman group) levererar program med syfte att hjälpa personer med diverse spetskompetens för att underlätta och skapa bra relationer och balanserat liv. Ett program hos Schartman group är inte avhängd andra program. Vardera program är komplett i sin egenhet och kräver inget "mer-köp" för att uppnå fullt värde.

1.2 Anmälan till program
En anmälan till ett program görs online via webbplatsen på någon av våra plattformar, Du väljer omfattning av programmet som Du önskar delta i och genomför köpet via webbplatsen. När du har genomfört en betalning och godkänt villkoren skickar vi ut en bekräftelse på din anmälan med kvitto och specifikation av ditt köp, samt instruktioner för hur du tar del av ditt program med oss. Vi kommer att spara dina uppgifter för att kunna hjälpa dig i ditt val av program samt säkerställa god service. Detta kan också innebära marknadsföring av tjänster, direktkommunikation i form av nyhetsbrev och annan riktad kommunikation, samt insamling av data och analys.

1.3 Ångerrätt
Enligt distans- och hemförsäkringslagen har du 14 dagars ångerrätt från den dag då avtalet ingicks. Om du väljer att utnyttja din ångerrätt skall du utan onödigt dröjsmål klart och tydligt meddela oss detta. Vid utnyttjad ångerrätt kommer du att få hela din betalaning återbetald inom 30 dagar.
Du har inte rätt till återbetalning om du utnyttjar ångerrätten efter det att du har anslutit till programet och/eller tagit del av material i programmet.

1.4 Rätt till material och sekretess
Rätten till allt material som presenteras i tal, skrift och bild innehas av Schartman group och får inte kopieras eller vidaredistribueras utan vårt tillstånd.

Schartman group iaktar sekretess vad gäller det du som deltagare presenterar för oss om dig, ditt privatliv, ditt/dina företag under utbildningen.

1.5 Innehåll och komponenter
Via våra plattformar presenterar Vi så detaljerad information som möjligt för samtliga Program med syfte att Du som Kund ska få så bra information som möjligt. Vi reserverar oss dock för att det, i vissa fall, kan saknas information eller ha skett förändringar avseende innehåll. Om Du har frågor kring någon av någon av våra program eller om Du har ytterligare frågor är Du välkommen att kontakta vår kundservice via e-post kundservice@schartmangroup.com. För specifika frågor avseende ett program hänvisar vi Dig till relevant Leverantör. 

 

2. Dina åtaganden

Att du godkänner Villkoren innebär att Du accepterar att följa Villkoren vid användandet av Tjänsten. När Du har genomfört en anmälan till utbildning skickas ett bekräftelsemejl till den e-postadress Du angivit vid förfrågan innehållandes dina kontakt­- och kunduppgifter tillsammans med eventuell annan information. Du ansvarar själv för att de uppgifterna Du lämnar vid förfrågan ska vara korrekta och uppdaterade samt att dina uppgifter hålls uppdaterade vid behov. Dina inloggningsuppgifter och andra kunduppgifter ska hållas strikt konfidentiella och får inte spridas. Du ansvarar själv för att tillse att dina inloggningsuppgifter förvaras varsamt och inte sprids vidare. Du som användare har inte rätt att använda Schartman group varumärken eller firma utöver vad som krävs för användandet av Tjänsten.


Du står själv ansvariga för konsekvenser till alla beslut du fattar vid eller till följd av ditt deltagande i någon av Schartmangroup´s program. Schartman group skall inte ses som rådgivare och du som deltagare har inte rätt till skadestånd eller ersättning till följd av de aktioner du gör i samband med någon av våra program.
Ingen av Schartman group´s program skall ses som terapi. Det är ditt ansvar som deltagare att säkerställa att du är i sådan form fysiskt och psykiskt att du kan använda utbildningen på ett positivt och stärkande sätt. Är du osäker på om detta kontakta din läkare för att kunna göra ett väl avvägt beslut.

 

3. Personuppgiftshantering och dataskydd

Vi behandlar alltid personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Den 25 maj 2018 ersattes Personuppgiftslagen (1998:204), även kallad PUL, med Dataskyddsförordningen (GDPR). GDPR är till att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Lagen gäller för behandling av personuppgifter i hela Europa och för verksamhet som bedrivs såväl av myndigheter, företag och enskilda individer. Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller i hela EU och har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Samma regler gäller inom hela EU.

Hos Schartman group är dina personuppgifter alltid skyddade från tillgång av obehörig. Vi prioriterar alltid skyddet av all information Du anförtror oss för att skydda dig. Endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen.

Schartman group behandlar dina personuppgifter med syfte att administrera kundförhållandet, fullgöra föreskriven skyldighet att lämna uppgifter till myndigheter samt för att genom marknadsföring lämna information om Schartmangroup´s tjänster. Vi behandlar inhämtade personuppgifter i första hand i syfte att skicka vidare till arrangören av utbildningen och för att utföra identifiering, kundanalys, marknadsföring samt affärsutveckling. Genom att godkänna Villkoren accepterar Du att personuppgifter som insamlats av Schartmangroup kan komma att lämnas ut till en eller flera av Schartmangroup’s samarbetspartners som i sin tur kan komma att tillhandahålla dig med olika typer av erbjudanden som Vi anser kan vara till nytta för dig.

Du kan naturligtvis få information om vilka uppgifter om dig som Schartmangroup behandlar och även begära att uppgifter tas bort eller ändras om de skulle visa sig vara felaktiga eller ofullständiga. Du kan även begära att dina uppgifter inte ska behandlas eller användas för information. Användande av tjänster innefattar användandet av funktioner på webbplatsen samt ett aktivt klick i något av våra utbildningsutskick.

Du ansvarar själv för att uppdatera dina uppgifter via vår Webbplats, detta i syfte att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden. Schartmangroup ansvarar inte för konsekvenser vilka kan härledas till inaktuella kunduppgifter såsom exempelvis felaktig leveransadress, telefonnummer eller e-postadress. Har Du frågor om hur vi behandlar personuppgifter är du välkommen att kontakta vår kundservice via e-post kundservice@schartmangroup.com

 

4. Rätten att bli bortglömd

Om du önskar att vi raderar dina personuppgifter maila till:

kundservice@schartmangroup.com

 

5. Övrigt

Schartmangroup friskriver sig härmed, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, från ansvar för direkta och indirekta skador och/eller förluster eller skador som uppstått för Kund eller för någon tredje part i samband med användandet av eller hinder vid användandet av Tjänsten oavsett hur skadan uppstår och oavsett hur skadan orsakats.

Ansvarsbegränsningen i detta avsnitt ändrar eller inskränker inte på en Kunds rättigheter som konsument och utesluter eller begränsar inte ansvar i sådan utsträckning som inte är tillåtet enligt tillämplig lag.

Schartmangroup´s plattformar som inte direkt drivs och ägs av Schartmangroup skall aldig anses densamma som Schartmangroup, Schartmangroup förbehåller sig rätten att frånsäga sig allt ansvar i de fall en plattform misslyckas med att leva upp till förväntad kvalitet på funktion och upplevelse tillhandahållet av plattformen.

Om någon bestämmelse i dessa Villkor bedöms vara olaglig, ogiltig eller inte verkställbar av någon annan anledning så skall sådan bestämmelse anses vara utelämnad och skall inte påverka giltigheten eller verkställigheten av någon av de återstående bestämmelserna i Villkoren.

Dessa Villkor har upprättats och skall tolkas i enlighet med svensk rätt. 

 

6. Överlåtelse

Schartmangroup förbehåller sig rätten att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren till tredje part, förutsatt att det övertagande bolaget/personen skäligen kan förväntas fullgöra sina skyldigheter enligt Villkoren på ett för Kunden tillfredsställande sätt.

 

7. Reklamation/Tvistelösning

En reklamation skall anmälas inom 30 dagar från det bokförda transaktionsdatumet då utbildningen inhandlades. Schartmangroup följer de råd och rekommendationer som ges av Allmänna Reklamationsnämnen. Om tvist föreligger mellan Schartmangroup och Kund skall parterna i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas kan tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig att pröva frågan. I annat fall avgörs tvisten av allmän domstol i Sverige.

bottom of page